Hoves største spejlkarpe “Go get lost” fanget af Joachim

Hej alle

Så kom der lige en stribe rapporter fra Joachim, der nyder sommerferien med sit fiskegrej:

Hej Klaus

Så kommer der lidt fangster. Som vi snakkede om; hvis jeg skal ende med at slå Claus Banholtz i Årets fisker-konkurrencen bliver det på artsdiversiteten og ikke størrelsen af fiskene. Med disse ord vil jeg gerne tilmelde 3 makreller på 24, 25 og 30 cm, med vægtene 180, 180 og 300 gram. Fiskene blev fanget på Øresund. På samme tur fik jeg en skrubbe på 700 gram og hele 35 cm, hvilket er lidt af en forbedring i forhold til de andre jeg tidligere tilmeldte 🙂 Den må gerne komme med i regnearket.

Herudover var jeg forleden taget ud efter sudere i De Gamle Lergrave. Jeg fik 7 sudere og 2 brasen på et par timer. Fiskede først flåd, men gik over til quivertip og feeder da det blæste op. Jeg ønsker at tilmelde en brasen på 2,4 kg til konkurrencen!

Så havde jeg en tur til Hove som lige indtil de sidste afgørende minutter tegnede til at blive en af de mindre mindeværdige. Om tirsdagen havde jeg – efter at det første tackle havde været halvandet minut i vandet – fanget den første karpe på 7,1 kg.

Derefter havde fiskeriet været tyndt. Dog fik jeg onsdag, da vi var ved at pakke sammen et godt run. Fisken gik tungt og tog godt med line af hjulet. Et kvarter skulle der til før fisken var i nettet og den så bekendt ud. Det viste sig at være søens største, en spejlkarpe døbt “Go-get-lost”.

Vægten sagde 12,2 kg og en folkeskare havde nu samlet sig omkring afkrogningsmåtten for at tage billeder. Så én på opleveren fik jeg alligevel 🙂

Vi tales ved.

Joachim Fabricius

Stort tillykke til Joachim med de fine fangster og gode billeder. Han har nu lagt sig suverænt i spidsen af Årets fisker konkurrencen foran Claus Banholtz og undertegnede. Claus Banholtz plejer dog at rykke i sommerferien, så vi må se, hvad han får fanget. Jeg selv har været en uge ved Vejby Strand og har der på et par morgenture fået hornfisk, fjæsing og makreller, men desværre ingen havørreder.

Knæk & bræk

Klaus

Ny lejekontrakt med Fredensborg kommune for Nive å samt Usserød å

LEJEKONTRAKT

 

1.                   Parterne og det lejede.

Imellem          Fredensborg Kommune

Egevangen 3B

2980 Kokkedal                som udlejer

 

og

 

Nive Å´s Lystfiskerforening som lejer

 

er indgået følgende aftale om fiskeretten i dele af de i kommunen værende vandløb Nive Å, Usserød Å og Donse Å, hvor Fredensborg Kommune er bredejer og som fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

2.                   Lejeaftalens begyndelse og ophør.

Lejeaftalen gælder for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2017.

I forbindelse med lejeaftalens udløb den 1. juni 2017 optages forhandlinger om eventuel forlængelse. En ansøgning om forlængelse af lejekontrakten skal indsendes senest 1. oktober 2016, så forhandlinger om forlængelse kan optages i oktober 2016.

 

3.                   Lejen og dens betaling.

Den årlige leje udgør kr. 500,00. Lejen betales til udlejer årligt forud hver den 1. juni, første gang 1. juni 2012 for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013.

 

4.                   Generelle bestemmelser.

a.                   Lejeaftalen giver lejer ret til at drive lystfiskeri samt ret til at foretage foranstaltninger, der tager sigte på rationel fiskepleje, herunder udsætninger af fisk i overensstemmelse med lov om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven).

Lejer er pligtig til at udøve hensynsfuldt fiskeri i enhver henseende. Der må ikke udøves fiskeri fra båd eller lignende og lejer skal tilse, at der ikke sker en spredning af invasive arter. Der må således ikke udsættes, eller genudsættes fisk, der ikke er naturligt hjemmehørende i vandløbene.

b.                   Lejeaftalen giver ikke adgang til fremleje af nogen del af lejemålet.

Videreudlejning af fiskeadgang må alene ske gennem udstedelse af fiskekort/medlemskort og skal i øvrigt følge bestemmelserne under punkt 6 i denne kontrakt.

c.                   Kommunen kan beslutte, at mindre områder af det lejede skal fritages for fiskeri, hvis kommunen finder det er nødvendigt i forhold til de fysiske og biologiske forhold i og omkring vandene.

Lejer udsteder i samarbejde med udlejer regler for de fiskeberettigedes færden og fiskeriets udøvelse. Lejer fører behørigt tilsyn med reglernes efterlevelse.  Foreningen er således forpligtiget til at have en opsynsmand med den fornødne uddannelse, der kontrollerer, at reglerne overholdes, herunder også, at der er indløst statsligt fisketegn.

d.                   Såfremt udlejer bortforpagter/udlejer eller sælger jorder, der grænser op til de af denne kontrakt omhandlede vandløbsstrækninger og/eller adgangsveje dertil, skal udlejer på behørig vis sikre, at lejers rettigheder i henhold til denne kontrakt ikke berøres.

e.                   Renholdelse af det lejede påhviler lejer derved, at der mindst en gang årligt indsamles skrald. Vedligeholdelse af beplantning, ved beskæring, udtynding og yderligere beplantning langs vandløbene, vandene må alene ske efter forudgående skriftlig godkendelse fra kommunen.

f.                   Planlægning og udførelse af foranstaltninger til forbedring og regulering af de fysiske og biologiske forhold i og omkring vandene må alene ske efter forudgående skriftlig godkendelse fra kommunen.

g.                   Lejer fremsender hvert år i februar måned en redegørelse til udlejer for lejers aktiviteter.

5.                   Adgang  til det lejede.

a.                   Udøvelse af fiskeri fra samt færdsel på områderne, herunder adgang til og fra disse, skal ske under behørig respekt for disses karakter og bevarelse. Kørsel med motorkøretøjer og campering er ikke tilladt.

b.                   Passage af dyrkede landbrugsarealer og private haver må ikke finde sted. Udlejer skal medvirke til at sikre adgang til og passage langs det lejede.

c.                   Afmærkning af adgangsveje og fiskeområde, og skiltning ved fiskevand og på overførsler skal godkendes af kommunen.

 

6.                   Fiskekort og kontrol her af.

a.                   Alle, der udøver lystfiskeri langs de af denne kontrakt omhandlede vandløbsstrækninger, herunder også medlemmer af Nive Å´s Lystfiskerforening, skal have gyldigt fisketegn, jf. fiskerilovens § 54. Endvidere skal fiskekort/medlemskort indløses af alle, der ønsker at fiske langs de af denne kontrakt omhandlede vandløbsstrækninger. Undtaget fra disse bestemmelser er dog borgere i Fredensborg Kommune, der er under 15 og over 65 år. Disse borgere kan frit drive lystfiskeri på de omhandlede arealer, såfremt de overholder regler for færden og fiskeriets udøvelse. De øvrige regler for fiskeri skal være de samme som er gældende for fiskekort, og skal fremgå af foreningens hjemmeside.

b.                   Udlejer eller dennes bemyndigede er berettiget til at forlange forevist gyldigt fiskehjemmel og/eller gyldig legitimation af alle, som færdes langs eller opholder sig ved vandløbene og som samtidig medfører fiskeredskaber.

c.                   Den lejende forenings medlemskort og de af foreningen udstedte fiskekort betragtes som gyldig fiskehjemmel, såfremt det statslige fisketegn er indløst.

Prisen for fiskekort fastsættes af lejer i samråd med udlejer under hensyntagen til den aftalte lejeomkostning og lejers udgifter til forvaltning af fiskerettighederne.

7.                   Misligholdelse.

I tilfælde af, at lejer misligholder kontrakten væsentligt, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen.

Udeblivelse med betaling udover 4 uger efter forfaldsdagen, anses i alle tilfælde for ophævelsesgrund. Endvidere vil det være ophævelsesgrund, hvis lejer for eksempel videreudlejer til andre end tilladt i nærværende kontrakt, ikke opfylder pligten til også at videreudleje fiskeadgangen til borgere i Fredensborg Kommune og ikke fører tilsyn med, at reglerne for de fiskeberettigedes færden og fiskeriets udøvelse efterleves.

 

Kokkedal, den                                                                  Kokkedal, den

som udlejer                                                                      som lejer

 

 

Thomas Lykke Pedersen/Kim Herlev Jørgensen                    Carsten Ryby /Bjarne Dueholm

borgmester                    kommunaldirektør                        formand          kasserer

Stor spejlkarpe samt suderaction i morgengryet

Hej alle

Så kom der lige endnu en fangstrapport fra Claus Banholtz,

Hej Klaus

Er lige vendt hjem efter en aftentur efter karper. Jeg har i et par dage gået og fodret en sø op og i aften skulle den endelig fiskes. I de sidste solstråler skreg min Delkim (bidmelder red.) afsted og efter en god fight kunne jeg lande en flot og velvoksen spejlkarpe på 12,4 kg

Mvh

Claus Banholtz

PS: Mon ikke der kommer en rapport mere i løbet af ugen, nu hvor min fodring stadig kører:-)

Stort tillykke til Claus med spejlkarpen, der nu fører i kategorien og som samtidig gør, at Claus puster Joachim i nakken i Årets fisker-konkurrencen.

Jeg selv har også godt gang i medefiskeriet i øjeblikket og var lørdag morgen stået tidligt op (kl. 3.30!), da jeg gerne ville nyde det gode vejr og ikke mindst overliste et par sudere.

Bundstængerne blev placeret med majs i den anden ende og der var hug fra første færd. Desværre var det kun skaller, der nåede at bide på, så efter den første håndfuld af disse, skiftede jeg til boillies. Dette hjalp, idet skallehuggene nu planmæssigt udeblev.

Jeg fik smidt lidt mere foder ud og det virkede efter hensigten, idet de karakteristiske suderbobler begyndte at vise sig. Pludselig kunne jeg på linen se, at der var bud efter min boillie, der fiskede tættest op ad sivene. I næste sekund tog fanden ved bidmelderen og linen forsvandt i et langt udløb. Fat i stangen og den herlige fornemmelse af fast fisk var der med det samme. En god fight begyndte og jeg var sikker på, at denne fisk måtte være årets hidtil største suder. Desværre for mig borede fisken sig ind under et træ og den sad urokkeligt fast. Hvad gør man så, når nu en potentiel rekordfisk sidder fast få meter fra en? Jeg betænkte mig ikke længe, idet søen ikke er så dyb og blødbundet, så det gør noget. Jeg satte derfor stangen i stangholderen med baitrunnerfunktionen på og fik tøjet af i et rask tempo. Jeg var nu klar til at hoppe i suppen, men lige i sekundet før jeg gjorde det, begyndte linen at løbe afsted og fisken var ude i det frie vand. Jeg fik den efter en fin fight i pandenettet. Den blev vejet til 2,55 kg og fotograferet (med mig stadig i underbukser:-), hvorefter den pænt blev genudsat – nu en oplevelse rigere.

Det var ingen rekordfisk, men dog årets indtil videre største og med den mest spændende fight. Efter denne suder var det som om, at der virkelig kom gang i søens andre sudere, idet jeg fik 8 de næste par timer, med største på 2,35 kg. Alle taget på boillies.

Bonusinfo:

På opfordring fra et par af de trofaste læsere af foreningens hjemmeside hermed min “hemmelige” opskrift på foder, som jeg har anvendt de seneste 10 år.

Rasp 47 %

Kagemel 12 %

Cobramelasse 23 %

Polentamajs 5 %

Majsmel/Maizena 5 %

Hampemel 8 %

Alle ingredienser kan fås hos en af foreningens hovedsponsorer, nemlig Sportdres, men sikkert også hos mange andre grejpushere. Det er en relativt billig blanding til suder og andre større fredsfisk. Det eneste man skal passe på, når det bliver blandet op, er, at det bliver ordentligt blandet og at der ikke er klumper af cobramelasse. Når der skal vand i foderet kan det godt betale sig at vådte det op i god tid, sådan at det kan få lov at trække en ½ times tid. Foderblandingen booster jeg nogen gange med særligt foder målrettet suder (tench) eller brasen (bream) afhængigt af, hvad jeg går efter. Dette kan også fås i Sportdres.

Knæk & bræk

Klaus

Storbrasen, gråskaller, suder og pæne karusser

Hej alle

Igen har jeg modtaget en spændende rapport fra Claus Banholtz, som får fisket en del med matchgrejet i øjeblikket:

Hej Klaus

Jeg må tilstå, at min sudersæson har været en smule skuffende i år. Den blev kun reddet på målstregen af mit længe ventede mål om en suder på 4+ ellers har det faktisk været skidt, kun en fisk over 3 kg i år 🙁 

Det er ved at være tid til brasen og efter at jeg sidste år kom over 4 kg, måtte målet i år være 5 kg, så jagten er gået ind.

Jeg vil også godt tilstå, at det er hårdt arbejde, at fodre en stor sø op og derefter ramme dagen, hvor brasserne er i bidehumør. Jeg havde 3 dages fiskeri, hvoraf den ene foregik i mindst 40 mm regn og uden fisk – øv øv øv, men jeg havde heldigvis på dag 2 en aften med brasen på pladsen. Fire brasen kom på land med største fisk på 4,95 og 4,4 og 4,4 kg.

Hertil syv fine suder op til 2,8 kg og 5 gråskaller over 500 g., med de største på 700 g, 650 g og 600 g

Dag 3 var der fisk over det hele, dog ingen brasen på pladsen, kun suder i lange baner. Vi stoppede med at tælle, da vi nåede over 10 fisk. Alle fisk imellem 2-2,6 kg.

Så målet er ikke nået endnu, men mon ikke det kommer 🙂

Mvh

Claus

Stort tillykke til Claus med de seriøse brasen.

Jeg har også selv haft tid til en enkelt aftentur efter medefisk i De Gamle Lergrave. Knap 3 timers fiskeri fra båden i den lange sø med en enkelt flådstang og majs gav flere store gråskaller (perfekte gedde “kamp”-skaller), 4-5 sudere i den gængse to-kilos størrelse samt 3 brasen med største på 2,85 kg.

Sommerens medefiskeri i lergravene hører så absolut til blandt mine favoritter, da der som regel er masser af aktivitet og gode fights på det lette grej. At der så ikke er tale om rekordfisk kommer her i anden række.

Joachim Fabricius har også været ude med medegrejet og første rapport lyder sådan:

Hej Klaus

Var ude efter karusser i et nyt vand denne formiddag. Efter to timer med skaller begyndte karusserne langsomt at søge ind på pladsen, hvilket resulterede i et heftigt fiskeri. I halvanden time var der konstant hug, hvilket resulterede i ca. 15 karusser og enkelte sudere. Karusserne vejede fra 500 gram og op til 800 gram. Jeg ønsker at tilmelde to karusser på hhv. 650 gram og 800 gram – begge fanget på brød.

Ovenstående var ikke nok for Joachim og det er da også på en efterfølgende tur lykkedes ham at få en PR-karusse på 1,0 kg.

Herudover har han været ude med båd i Øresund og taget nogle mindre torsk på kastegrejet.

Alle fangster skulle nu være opdateret i Årets fisker konkurrencen 2012, og stillingen viser, at der er skarp konkurrence mellem Joachim og Claus. Undertegnede indtager trediepladsen, men der er dog et stykke op til de to skrappe specimenfiskere. Spændende at skulle følge udviklingen, men der er plads til mange flere fangster på listerne. Så kom bare igang og send gerne en fangstrapport til klaus@naal.dk.

Knæk & bræk

Klaus