Kategorier
Nyheder

Endelig opfølgning på udledningen af urenset spildevand i Usserød Å den 3. oktober 2014

Hej alle

Så er der fra Naturstyrelsen under Miljøministeriet udarbejdet opfølgning på udledningen af urenset spildevand til Usserød Å den 3. oktober 2014. 

Hermed udpluk fra opfølgningen (alt er ikke refereret, men det væsentlige)

Som følge af et strømsvigt fredag den 3. oktober 2014 ledte Usserød Renseanlæg i størrelsesordenen 450 m3 urenset spildevand ud i Usserød Å. Udledningen, der fandt sted over en periode på knap 6 timer, medførte omfattende fiskedød i Usserød Å på strækningen nedstrøms renseanlægget. Ud over mange hundrede døde små og mellemstore ørreder samt øvrige fiskearter, blev der registreret omkring 100 store, døde havørreder, der var trukket op i vandløbet for at gyde.

Som opfølgning på udledningen anmodede Naturstyrelsen den 6. oktober 2014 Hørsholm Vand om en redegørelse for hændelsen – herunder hvilke tiltag forsyningen ville iværksætte for at undgå lignende uheld.

Hørsholm Vand har efterfølgende iværksat en række tiltag på anlægget for at sikre, at lignende uheld ikke gentager sig. Der er således bl.a. installeret ekstra overvågning af strømudfald, back up af server, indkøb af nødgenerator og dieseldrevet pumpe samt udarbejdet nye beredskabsplaner. Idag er anlægget således i stand til at håndtere op til 10-15 timers strømafbrydelse i tørvejr uden at aflaste urenset spildevand i Usserød Å.

Hørsholm Vand bestilte i kølvandet på hændelsen i oktober en effektundersøgelse af spildevandsudledningen på vandløbets fisk og smådyr. Undersøgelsen, der er foretaget af Fiskeøkologisk Laboratorium, er endeligt rapporteret den 23. februar 2015. Når rapporten først foreligger nu skyldes det, at formålet bl.a. var at følge havørredopgangen og gydesucces over vinteren samt genindvandringen af smådyr og fisk. Disse forhold er af afgørende betydning for, om der er tale om en miljøskade i lovens forstand.

Det konkluderes i rapporten, at smådyrsfaunaen på tidspunktet for undersøgelsen – ca. 1 måned efter udledningen af urenset spildevand – ikke virkede nævneværdigt påvirket af forureningen. 

Vedrørende fiskebestanden vurderes det i rapporten, at omkring 35-50% af Usserød Å´s bestand af gydefisk og standfisk døde ved udledningen, der ligeledes forårsagede massiv fiskedød blandt åens øvrige fiskearter. Det konkluderes imidlertid, at den efterfølgende opgang og gydning er i stand til at kompensere for tabet gennem en tilstrækkelig produktion og mindsket dødelighed blandt den kommende ørredyngel. Der er således optalt 43 gydebanker i januar 2015 mod 38 i 2013.

Selv om bestanden af bækørred og øvrige fiskearter blev kraftigt decimeret ved forureningen, er det i rapporten vurderet, at den berørte strækning hurtigt vil genetablere en fiskebestand via genindvandring fra de dele af vandløbssystemet, der ikke blev berørt af forureningen.

For at der er tale om en miljøskade omfattet af miljøskade, skal der være en langtidseffekt af forureningen. Det vil i dette tilfælde bl.a. betyde, at bestanden af smådyr og fisk i Usserød Å skal være markant påvirket af hændelsen mindst et år fremover. Rapportens konklusioner sandsynliggør imidlertid ikke, at dette vil være tilfældet.

Naturstyrelsens samlede vurdering:

På baggrund af ovenstående er det Naturstyrelsens vurdering, at forureningen den 3. oktober 2014 ikke førte til en påvirkning af Usserød Å, der falder ind under miljøskadeloven. Hørsholm Vand iværksatte umiddelbart efter hændelsen en række tiltag for at forhindre, at en lignende hændelse kan ske fremover og har efterkommet de to påbud, som Naturstyrelsen meddelte. Desuden har Hørsholm Vand revideret deres beredskabsplan og indført faste øvelser, hvor nødsituationer trænes. På møder afholdt mellem Hørsholm Vand, Hørsholm og Fredensborg Kommuner samt Naturstyrelsen er der endvidere taget initiativ til et tættere samarbejde mellem forsyningen og kommunerne omkring Usserød Å.

På baggrund af ovenstående vil Naturstyrelsen ikke foretage sig yderligere i sagen.

—————————————————————————————————————————–

Vores (Nive Å´s Lystfiskerforenings) kommentar til opfølgningen:

Det har været en kedelig omgang at komme igennem, men vi kan trods alt glæde os over de positive sider af sagen, herunder tiltagene fra Hørsholm Vand og at der er talt flere gydebanker i januar 2015 end ved optællingen i 2013.

Fiskedøden var dog i vore øjne langt mere omfattende end rapporten vurderer. Vi vurderer, at det ikke var 35-50% af fiskene, der døde, men ALLE fisk i Usserød Å i forbindelse med udslippet. Fiskene længere nedstrøms, dvs. efter sammenløbet med Nivåen døde også. Alle der gik langs åen lørdag og søndag efter den famøse fredag kunne forvisse sig om dette ved at se antallet af døde ørreder og alle andre fiskearter, heriblandt gedder, skaller, aborrer, ål og sågår mindre fladfisk. Vandet var ultra klart, så vi havde set det, såfremt nogle havde overlevet. Årsagen til at rapporten har konstateret levende fisk må være, at undersøgelsen er foretaget et stykke tid efter hændelsen og at der er gået nye fisk op i mellemtiden.   

Flere medlemmer incl. undertegnede har dog op til fredningen den 15. november samt efter, i februar og marts 2015, fanget havørreder, både i Usserød Å og længere nedstrøms. Det viser, at der trods alt er håb forude. 

Vi kan ikke skjule, at vi er lidt skuffede over Naturstyrelsens opfattelse af, at når naturen læger alle sår, så kan man se bort fra, at fiskebestanden vil være kraftig reduceret i flere år fremover. Vi vil i foreningen arbejde på at få etableret flere gydepladser, og håber i den forbindelse meget på, at vi udover moralsk støtte også kan skaffe de nødvendige tilladelser og midler til samme. 

Udviklingen i fiskebestanden vil ihvertfald blive fulgt nøje i de kommende måneder og specielt i forbindelse med opgangen til efteråret, vil vi kunne se i hvilket omfang åen reelt tog varig skade af udledningen den 3. oktober 2014.  

Knæk & bræk

Klaus