Geddedebut til fedtfinnefisker

Hej alle,

Så har Peter Lottrup været ude med snøren på en for ham ny måde. Han skriver:

Hej Klaus,

Frederik og jeg havde en fed dag på vandet. Min debut med geddefiskeri og det var godt nok sjovt!

Starten på dagen var tung med få fisk og kun små. Sidst på dagen prøvede Frederik og jeg et nyt sted og fandt fiskene i en lille vig. Vi fik tilsammen 13 fisk ligeligt fordelt. Frede fik den største på 4,5 kg, mens min største vejede 4,1 kg. Ikke storfisk, men det var en fin dag. 

Vh

Peter

Herligt med dåb af Peter som geddefisker i det brakke. Jeg selv har godt nok også haft mange gode oplevelser med gedderne gennem årene. De er nemmere at få i tale end havørrederne, og så er det stærkt vanedannende, især når de store madammer er på finnerne.

Knæk & bræk

Klaus 

ZimbAmok

Hej alle,

Trollingbåden Zimba er kommet i vandet og årets første rapport er en realitet. Ask skriver:

Hej Klaus,

Så er fisken ordnet, og lidt afslapning kalder ovenpå en – for mig – legendarisk dag på Øresund.
Havørreden har altid været mit nemesis. Lige meget hvad jeg har gjort, er det aldrig lykkedes mig at lande en over målet, men det blev der lavet om på idag. 

Jeg havde besluttet mig for at tage min søn Laurits på 5 år med ud og trolle en tur i Zimba. Fryseren var tom, og konen havde fundet en opskrift med torsk, så vi sejlede ud ved  middagstid.

Vi fiskede bare med to stænger, så der var tid til hygge, og det skulle vise sig at være alt rigeligt. Ganske hurtigt får vi et par torsk i båden, til stor fornøjelse for Laurits, men da vi kommer ud over lidt dybere vand kommer et bedre hug. Laurits får stangen, og op kommer en havørred på 65 cm. 

Læs resten

Endelig opfølgning på udledningen af urenset spildevand i Usserød Å den 3. oktober 2014

Hej alle

Så er der fra Naturstyrelsen under Miljøministeriet udarbejdet opfølgning på udledningen af urenset spildevand til Usserød Å den 3. oktober 2014. 

Hermed udpluk fra opfølgningen (alt er ikke refereret, men det væsentlige)

Som følge af et strømsvigt fredag den 3. oktober 2014 ledte Usserød Renseanlæg i størrelsesordenen 450 m3 urenset spildevand ud i Usserød Å. Udledningen, der fandt sted over en periode på knap 6 timer, medførte omfattende fiskedød i Usserød Å på strækningen nedstrøms renseanlægget. Ud over mange hundrede døde små og mellemstore ørreder samt øvrige fiskearter, blev der registreret omkring 100 store, døde havørreder, der var trukket op i vandløbet for at gyde.

Som opfølgning på udledningen anmodede Naturstyrelsen den 6. oktober 2014 Hørsholm Vand om en redegørelse for hændelsen – herunder hvilke tiltag forsyningen ville iværksætte for at undgå lignende uheld.

Hørsholm Vand har efterfølgende iværksat en række tiltag på anlægget for at sikre, at lignende uheld ikke gentager sig. Der er således bl.a. installeret ekstra overvågning af strømudfald, back up af server, indkøb af nødgenerator og dieseldrevet pumpe samt udarbejdet nye beredskabsplaner. Idag er anlægget således i stand til at håndtere op til 10-15 timers strømafbrydelse i tørvejr uden at aflaste urenset spildevand i Usserød Å.

Hørsholm Vand bestilte i kølvandet på hændelsen i oktober en effektundersøgelse af spildevandsudledningen på vandløbets fisk og smådyr. Undersøgelsen, der er foretaget af Fiskeøkologisk Laboratorium, er endeligt rapporteret den 23. februar 2015. Når rapporten først foreligger nu skyldes det, at formålet bl.a. var at følge havørredopgangen og gydesucces over vinteren samt genindvandringen af smådyr og fisk. Disse forhold er af afgørende betydning for, om der er tale om en miljøskade i lovens forstand.

Det konkluderes i rapporten, at smådyrsfaunaen på tidspunktet for undersøgelsen – ca. 1 måned efter udledningen af urenset spildevand – ikke virkede nævneværdigt påvirket af forureningen. 

Vedrørende fiskebestanden vurderes det i rapporten, at omkring 35-50% af Usserød Å´s bestand af gydefisk og standfisk døde ved udledningen, der ligeledes forårsagede massiv fiskedød blandt åens øvrige fiskearter. Det konkluderes imidlertid, at den efterfølgende opgang og gydning er i stand til at kompensere for tabet gennem en tilstrækkelig produktion og mindsket dødelighed blandt den kommende ørredyngel. Der er således optalt 43 gydebanker i januar 2015 mod 38 i 2013.

Selv om bestanden af bækørred og øvrige fiskearter blev kraftigt decimeret ved forureningen, er det i rapporten vurderet, at den berørte strækning hurtigt vil genetablere en fiskebestand via genindvandring fra de dele af vandløbssystemet, der ikke blev berørt af forureningen.

For at der er tale om en miljøskade omfattet af miljøskade, skal der være en langtidseffekt af forureningen. Det vil i dette tilfælde bl.a. betyde, at bestanden af smådyr og fisk i Usserød Å skal være markant påvirket af hændelsen mindst et år fremover. Rapportens konklusioner sandsynliggør imidlertid ikke, at dette vil være tilfældet.

Naturstyrelsens samlede vurdering:

På baggrund af ovenstående er det Naturstyrelsens vurdering, at forureningen den 3. oktober 2014 ikke førte til en påvirkning af Usserød Å, der falder ind under miljøskadeloven. Hørsholm Vand iværksatte umiddelbart efter hændelsen en række tiltag for at forhindre, at en lignende hændelse kan ske fremover og har efterkommet de to påbud, som Naturstyrelsen meddelte. Desuden har Hørsholm Vand revideret deres beredskabsplan og indført faste øvelser, hvor nødsituationer trænes. På møder afholdt mellem Hørsholm Vand, Hørsholm og Fredensborg Kommuner samt Naturstyrelsen er der endvidere taget initiativ til et tættere samarbejde mellem forsyningen og kommunerne omkring Usserød Å.

På baggrund af ovenstående vil Naturstyrelsen ikke foretage sig yderligere i sagen.

—————————————————————————————————————————–

Vores (Nive Å´s Lystfiskerforenings) kommentar til opfølgningen:

Det har været en kedelig omgang at komme igennem, men vi kan trods alt glæde os over de positive sider af sagen, herunder tiltagene fra Hørsholm Vand og at der er talt flere gydebanker i januar 2015 end ved optællingen i 2013.

Fiskedøden var dog i vore øjne langt mere omfattende end rapporten vurderer. Vi vurderer, at det ikke var 35-50% af fiskene, der døde, men ALLE fisk i Usserød Å i forbindelse med udslippet. Fiskene længere nedstrøms, dvs. efter sammenløbet med Nivåen døde også. Alle der gik langs åen lørdag og søndag efter den famøse fredag kunne forvisse sig om dette ved at se antallet af døde ørreder og alle andre fiskearter, heriblandt gedder, skaller, aborrer, ål og sågår mindre fladfisk. Vandet var ultra klart, så vi havde set det, såfremt nogle havde overlevet. Årsagen til at rapporten har konstateret levende fisk må være, at undersøgelsen er foretaget et stykke tid efter hændelsen og at der er gået nye fisk op i mellemtiden.   

Flere medlemmer incl. undertegnede har dog op til fredningen den 15. november samt efter, i februar og marts 2015, fanget havørreder, både i Usserød Å og længere nedstrøms. Det viser, at der trods alt er håb forude. 

Vi kan ikke skjule, at vi er lidt skuffede over Naturstyrelsens opfattelse af, at når naturen læger alle sår, så kan man se bort fra, at fiskebestanden vil være kraftig reduceret i flere år fremover. Vi vil i foreningen arbejde på at få etableret flere gydepladser, og håber i den forbindelse meget på, at vi udover moralsk støtte også kan skaffe de nødvendige tilladelser og midler til samme. 

Udviklingen i fiskebestanden vil ihvertfald blive fulgt nøje i de kommende måneder og specielt i forbindelse med opgangen til efteråret, vil vi kunne se i hvilket omfang åen reelt tog varig skade af udledningen den 3. oktober 2014.  

Knæk & bræk

Klaus 

 

NÅL-medlems elektronikskrald forårsager stor ballade på den nordlige halvkugle

Hej alle

Fra et medlem, der af forskellige årsager ønsker at være anonym, har jeg modtaget følgende specielle, men sande historie:

Hej Klaus,

Fredag morgen den 20. marts bliver jeg ringet op af SOK (Søværnets Operative Kommando), og en lille halv time senere også af Arktisk Kommando (Grønland), der begge kunne fortælle mig, at min EPIRB (håndholdt satellit nødpejlesender) udsender et nødsignal, der har aktiveret hele den nordlige halvkugles søredningstjenester!!!!

Til begge redningstjenester kunne jeg fortælle at, ja, jeg har ejet en EPIRB, men, at den havde fået en fejl, så jeg ikke længere turde stole på den. Derfor returnerede jeg den til Furuno for 3 år siden!!??

SOK undersøger selv sagen videre, mens Arktisk Kommando beder mig om at kontakte Furuno og få en status på EPIRB’en.

Da jeg får fat i Furuno er de på sagen i tæt kontakt med SOK, og at deres mand vil ringe mig op hurtigst muligt. 10 min. senere ringer Furuno tilbage og kan fortælle mig, at de for en uge siden fik afhentet gammelt skrot, som nu stod i Hedehusene, og at de tror, at en person har fundet EPIRB’en, incl. dens batteri, og derefter fået samlet delene og så aktiveret senderen!!! Furono fortalte så, at de havde en mand på vej for at lokalisere senderen…

Enden på hændelsen blev, at jeg kunne fortælle Arktisk Kommando historien, hvorefter de afblæste redningsaktionen inden den rigtigt var kommet igang.

En stresset morgen?

Minkfælde sat op i De Gamle Lergrave

Hej alle

Foreningens minkfanger Christian Lohmann fortæller, at han netop har placeret en flydende minkfælde i De Gamle Lergrave i den lange sø. Han har sat den, da der er flere, heriblandt undertegnede, der har observeret mink i området.

Beskeden fra Christian er, at man under ingen omstændigheder må begynde at røre den eller stikke hænderne ind i de to huller, da man med temmelig stor sikkerhed vil blive beskadiget. Fælden kan heldigvis ikke nås fra land. 

Meldinger om fælden, herunder om der er gået mink i den modtages meget gerne af Christian på mobil 6074 6452.

Mvh

Klaus

Trollingtur på Østersøen, havørred fra kysten og en regnbue fra Poppelsøen

Hej alle,

Tag en trollingbåd udstyret med 2 stk. 250 HK påhængsmotorer samt alt tænkeligt udstyr og tilsæt så en topprofessionel guide, nemlig Jan Svenstrup fra Svenstrup Sportfishing. Så har man skabt rammerne for en super oplevelse. Den fik Frederik Hansen, Peter Lottrup og undertegnede i onsdags på en Østersø, der viste tænder, og hvor de fleste mindre både aldrig havde haft en  chance!  

 

Læs resten

Geddejagt samt rapporter fra kyst og å

Hej alle

Nu er foråret snart over os, hvilket naturligvis betyder at der kommer gang i fiskeriet. Flere medlemmer har været ude med snøren, heriblandt Jens Blom og undertegnede, der har jagtet gedder, mens bl.a. Zlatan og Peter Lottrup har meldt om havørredfangster fra kysten. Hertil er der også lige dumpet en spændende mail ind fra Joel, der ikke er medlem, men dagkortfisker ved åen.

Læs resten

Martsgedder fra Furesøen

Hej alle

Igår torsdag den 5. marts havde jeg i anledning af min fødselsdag (- og ikke mindst på grund af en fornuftig vejrudsigt) taget en fridag. Den skulle naturligvis bruges på det eneste rigtige, nemlig en fisketur. Store og rigtig store agnfisk var skaffet, men førstevalget af sø var desværre ikke mulig på grund af for meget vind. Som alternativ blev Furesøen valgt, idet den er mindre vindfølsom. Med på turen var Jens Blom i min LF-båd, mens Peter Møller havde sin egen. Gedderne var også i stødet, men først skulle de lige findes og derefter fiskes på den rigtige måde;-)

Læs resten